You are here

About Us

Foreign director: BAH MOHAMED ALPHA

Chinese director: Huang Jian

Professional Chinese teachers: Hu Qiliang, Liu Tanxiao, Wang Huihui

Volunteer Chinese teacher: Mei Jie